Geschiedenis

Om het ontstaan van Kunst & Vreugd na te gaan moeten we terugkeren in de geschiedenis, en dit tot het jaar 1863. Het was op een zomeravond dat er enkele vrienden samenkwamen rond de oude vismijn om liedjes te zingen.

Reeds het jaar daarop, in 1864, werd er door deze zangers besloten om een festival te geven niettegenstaande er noch een bestuur, noch een maatschappij bestond.

Na het enorme succes van dit festival in 1864 werd er dan toch maar van wal gestoken met een vereniging. De stichtingsvergadering vond plaats bij bakker Bosman, op 16 augustus 1864, en zo ontstond de zangvereniging ‘Kunst en Vreugd’.

Als Voorzitter werd de heer Verhaert gekozen, als ondervoorzitter de heer Vermeulen met als naaste medewerkers de heren Frans Geldolf, Van der Stock, Thiron en Masier. Dat deze zangvereniging ooit zou uitgroeien tot een bloeiende muziekmaatschappij zal geen enkele van de stichters ooit gedacht hebben.

Inmiddels bestond er in Beveren reeds een harmonie, nl. Sint-Cecilia, waarvan er enkele leden een buitengewone sympathie aan de dag legden voor de pas opgerichte zangvereniging. Niettegenstaande deze sympathieen moesten we toch wachten tot 15 oktober 1873, de dag waarop onder impuls van de heer Verhaert en zijn bestuur deze mensen een fanfaremaatschappij vormden om de zangers te begeleiden bij hun optredens. Het is dus in feite deze datum die als enige officiele stichtingsdatum geldt voor de fanfaremaatschappij ‘Kunst en Vreugd’.

Deze 2de muziekmaatschappij in Beveren zorgde natuurlijk voor de nodige complicaties in het kleine Beveren. Het was op bepaalde momenten zelfs zo dat er de mensen, zoals een Charel Strijbol, welke klarinet solo speelde in Kunst & Vreugd, ook bombardon blies bij Sint- Cecilia en dat een zekere Miel Verstraeten fluit speelde bij Kunst & Vreugd dirigent was van Sint-Cecilia en nog de tijd vond om klarinet te spelen bij de maatschappij in Kieldrecht.

Anno 1898, meer bepaald op 14 september, schrijft ene August Willems ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van ‘Kunst en Vreugd’ het volgende, en ik citeer letterlijk:

Mijnheren, Zie daar de stichters, Verhaert, Vermeulen, Geldolf, Van der Stock, Thiron en Masier, heil aan hen, heil aan het bestier dat talrijke moeilijkheden heeft weten te boven komen bij zoo verre dat Kunst en Vreugd fanfare en Sint-Cecilia om zoo te zeggen ene enkele maatschappij te saam zijn. Moge dus deze verbroedering der beide maatschappijen op voet van kunst, muziek en zang blijven voortduren, hetgeen wij allen verhopen en betrachten, en doen wij saam ons best het op te beuren tot ere onze stichters, wiens heildronk ik met den beker in de hand u voorstel, en roep met mij “leve de stichters der schone maatschappij Kunst en Vreugd.”

In het begin van deze eeuw was het dan ook vrij logisch dat het tot een fusie kwam tussen Kunst & Vreugd en Sint-Cecilia, alhoewel hier blijkbaar alle gegevens ontbreken om deze fusie te kunnen staven. Hier is dus werk aan de winkel voor historici.

Gedurende deze 125 jaar heeft onze muziekmaatschappij zeer bekwame en hardwerkende dirigenten gehad. Mensen als Gust Vermeulen, Miel Verstraeten, Romain de Rop, Fons Hillegeer, Jacobs en Moens. Maar het is vooral dankzij de inzet van de heer Denis Nicolas, dirigent van 1956 tot 1978, dat onze harmonie is opgeklommen tot de op 1 na hoogste afdeling in de muziekwereld, nl. Ere-afdeling. Hoogtepunten waren uiteraard de 2 deelnames aan de vaandelwedstrijd, in 1967 te Gent met 96 % van de punten, en de deelname in 1971 te Sint- Niklaas, met 95 % als resultaat.

Ik som enkele andere data op, nl.

15/10/1898: viering 25-jarig bestaan
1925 : titel ‘Koninklijk’
1948 : zondag 8 augustus – viering 75-jarig bestaan
1948 : oprichting van de huidige vzw
1973 : viering 100-jarig bestaan, met als hoogtepunt, het concert van de muziekkapel van de Gidsen in de Sint-Martinuskerk.

Velen onder u zullen zich nog de Vlaamse Kermis van 1951 herinneren, de Rubensfeesten, de Beverse Bierfeesten. Dit waren allemaal initiatieven van Kunst & Vreugd. En dankzij de opbrengst hiervan werden er in 1964 uniformen aangekocht, wat voor die tijd een enorme investering was. In 1967 nam het toenmalige bestuur dan de beslissing om een majorettenkorps op te richten, uiteraard ook in een passend uniform.

Maar van tegenslagen bleef de maatschappij niet gespaard. Na de donkere oorlogsjaren van ’40-45, werd de maatschappij heropgericht. De zwartste bladzijde uit het bestaan is wel die avond in maart 1956. Er was een concert gepland in zaal Hindra, toen er brand uitbrak. Hierbij gingen de ganse muziekbibliotheek en heel wat waardevolle instrumenten in de vlammen verloren.

Doch Kunst en Vreugd zou Kunst & Vreugd niet zijn, als ze toen niet over een dynamisch bestuur zouden beschikken, enkele namen: voorzitter was Dr. Eyckerman, bestuursleden waren o .a. Jef Hellemont, Andre Hillegeer, Andre Tindemans, Fons Lambers, Norbert De Rop. De dag na de ramp werden reeds de plannen opgevat om een beroep te doen op de Beverse bevolking. Hierbij kwamen zij niet bedrogen uit. De massale giften stelden de vereniging toen in staat om reeds enkele maanden na de brand nieuwe instrumenten & muziekpartituren aan te kopen.

In 1973 vierde onze maatschappij haar 100-jarig bestaan, onder het motto “een zomer vol muziek te Beveren”. Vele muzikanten hebben hier nu nog aangename herinneringen aan.

Na 10 jaar dirigentschap van Bert Peeters, nam in mei 1988 Dany De Dobbeleer de leiding van de jeugdharmonie op zich. De bedoeling van het toenmalige bestuur was duidelijk: via een leraar van de plaatselijke muziekacademie de aanwerving van jonge en geschoolde muzikanten bevorderen. Dany is leraar kopers & samenspel in Beveren, en het resultaat is dat na 10 jaar de jeugdharmonie uitgegroeid is tot een volwaardig harmonieorkest Intussen is het merendeel van deze jonge muzikanten reeds volwaardig lid van de harmonie zelf. Een logisch gevolg, gezien Dany sinds augustus 1989 ook dirigent was van de voltallige harmonie. De laatste 20 jaar zijn ook enorme inspanningen gedaan inzake aankopen van instrumenten, o.a. hobo, engelse hoorn, fagot, slagwerk, enz. zodat vandaag praktisch alle instrumenten vertegenwoordigd zijn in het orkest. De huidige, brede bezetting van onze harmonie bestaat momenteel uit ongeveer 50 a 55 muzikanten, welke allemaal, zonder uitzondering, lid zijn van de harmonie.

Alhoewel minder dan vroeger, blijft onze harmonie toch de traditie indachtig om uitstappen te doen zoals op 21-juli en 11-november. Ook dan is onze harmonie in grote getale present.

Onze huidige dirigent, Gert D’Haese, is afkomstig uit Zele. Deze veertiger is sinds februari 2000 vaste dirigent van ons harmonie-orkest. Sindsdien is de muzikale vooruitgang duidelijk merkbaar. Het muzikale peil is beduidend hoger dan de voorgaande 10 jaar. De enorme belangstelling tijdens de laatste concerten & de positieve weerklant van het publiek kunnen dit enkel bevestigen.